Huishoudelijk reglement & GDPR

Wat is een BIN ?

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband (met wettelijk statuut van een feitelijke vereniging) in een bepaald geografisch gebied tussen burgers, politie en bestuurlijke overheden. Een BIN heeft de bedoeling om informatie uit wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan. Het is een initiatief waarbij burgers, handelaars, bedrijven, beroepsgroepen of lokale organisaties betrokken worden bij de veiligheid binnen hun eigen woon-en/of werkomgeving. Het BIN steunt op drie pijlers : participatie –communicatie –preventie.
In dit geval gaat het om de regio Schils veld.

Wat is een BIN niet ?

Een BIN is geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politietaken op zich neemt. Een BIN dient geen partijpolitieke doelstellingen. Leden van een BIN hebben ook geen voorrechten in hun contacten met de politiediensten.

Doelstellingen van een BIN :

 • Het verhogen van het veiligheidsgevoel;
 • Het versterken van de sociale samenhang;
 • Het bewustzijn van het belang van preventie verhogen;
 • Het voorkomen van criminaliteit en, in het kader van een integrale benadering van veiligheid, het doorgeven van informatie over preventie in de meest ruime betekenis van het woord;
 • Een samenwerking tussen burger en politie bewerkstelligen op het vlak van informatie-uitwisseling.

Rol van de BIN-leden :

De BIN-leden zijn vrijwilligers die zich op een positieve manier inzetten voor de veiligheid binnen de eigen woon-en/of werkomgeving. Het BIN-lid handelt steeds conform:

 • de taalwetgeving,
 • de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities worden verboden,
 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming(G.D.P.R.) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens,
 • de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.
 • de bewakingswet,
 • huidig huishoudelijk reglement.

BIN-leden staan in voor een alerte waakzaamheid ten opzichte van hun woon-, werk- en leefomgeving. Bij opmerken van een verdachte situatie of gedraging, contacteert hij/zij onmiddellijk en rechtstreeks de politie.

Lidmaatschap van een BIN brengt geen extra of bijzondere rechten met zich mee.

Tegen BIN-leden die zich niet houden aan de voormelde bepalingen zijn de maatregelen van kracht zoals opgenomen in de Ministeriële Omzendbrief van 28 februari 2019 en de later daaraan gebrachte wijzigingen (te consulteren op www.besafe.be).

Rol van de BIN-coördinator :

De coördinator van het BIN is de persoon die instaat voor de organisatie en de opvolging van de dagelijkse werking. De BIN-coördinator wordt hierin bijgestaan door een stuurgroep. De BIN-coördinator wordt aangeduid door de BIN-leden. De BIN-coördinator staat in voor het beheer van de ledenlijst en is binnen het BIN het aanspreekpunt voor de politie en de (lokale) overheid. De BIN-coördinator handelt steeds conform:

 • de taalwetgeving,
 • de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities worden verboden,
 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming(G.D.P.R.) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens,
 • de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007,
 • de bewakingswet,
 • huidig huishoudelijk reglement.

De BIN-coördinator sensibiliseert de BIN-leden om veiligheidsproblemen, klachten en aangiftes van specifieke feiten steeds onmiddellijk en rechtstreeks door te geven aan de politie. De BIN-coördinator is tevens het doorgeefluik voor de niet-dringende of koude berichtgeving, zoals feedback-en preventieberichten.

De BIN-coördinator maakt zich kenbaar aan de nieuwe bewoners/zelfstandigen/bedrijven binnen de BIN-omgeving en informeert deze over het bestaan van het BIN.

De BIN-coördinator organiseert (bij voorkeur) jaarlijks een algemene ledenvergadering en neemt deel aan de (bij voorkeur) jaarlijkse evaluatievergadering in samenspraak met de BIN-gemandateerde.

Het beoordelen en beheren van de informatie van het BIN is een zuiver politionele taak. Het opstarten van het BIN gebeurt alleen in overleg en samenspraak met de politiedienst.

Tegen BIN-coördinatoren die zich niet houden aan de voormelde bepalingen zijn de maatregelen van kracht zoals opgenomen in de Ministeriële Omzendbrief van 28 februari 2019 en de later daaraan gebrachte wijzigingen.

Rol van de BIN-gemandateerde :

De BIN-gemandateerde is een politiebeambte, aangeduid door de korpschef, en is binnen de politiezone het aanspreekpunt voor het BIN. Hij volgt samen met de BIN-coördinator de BIN-werking op. De BIN-gemandateerde heeft de plicht om het beroepsgeheim en de strafwet te respecteren bij de input en feedback naar de leden van het BIN toe.

De BIN-gemandateerde handelt steeds conform:

 • de taalwetgeving,
 • de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities worden verboden,
 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming(G.D.P.R.) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens,
 • de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007,
 • de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

De BIN-gemandateerde zorgt samen met de BIN-coördinator voor de (bij voorkeur) jaarlijkse evaluatie en organiseert mee de informatieverwerking en -verspreiding voor het BIN. Hij speelt in op actuele noden door het verspreiden van preventietips binnen een geïntegreerde preventiewerking.

De overheid faciliteert het BIN door het verlenen van de volgende ondersteuning :

De gemeentelijke overheid:

 • De aankoop en plaatsing van de BIN-borden
 • Het ter beschikking stellen van vergaderruimte
 • Een jaarlijkse subsidie voor de werking van het BIN

De politiezone Voorkempen:

 • Betaalt de factuur van het jaarlijks abonnement en de gesprekskosten van het BE-Alert systeem (BINfoon)

FOD Binnenlandse Zaken:

 • Het laten drukken en verdelen van BIN-stickers

Communicatie :

Communicatie van het BIN naar de politie :

 • De BIN-leden geven criminele feiten, verdachte situaties/personen/ voertuigen onmiddellijk en rechtstreeks door aan de politie. Dit doen ze telefonisch via het noodnummer 101 en niet via de BIN-coördinator.

Communicatie van de politie naar het BIN :

 • Dringende (warme) berichten: indien de politie oordeelt dat ontvangen informatie relevant is voor de BIN-leden, kan zij informatie doorsturen naar het BIN. Dit kan via een telefonisch ingesproken bericht of via een sms-bericht.
 • Niet-dringende of koude berichten: hiermee worden feedback- en preventieberichten bedoeld, die heel nuttig zijn om enerzijds het BIN levendig en actief te houden en anderzijds de integrale en geïntegreerde preventiegedachte aan te wakkeren. Echter, feedback over BIN-meldingen uitgaande van de politie mag enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de politie worden gepubliceerd op de website van het BIN en/of op sociale media. Deze feedbackberichten zijn strikt voorbehouden voor de BIN-leden en worden via e-mail verzonden. De gedragsregels voor gebruik van sociale media in een BIN-werking, zoals vermeld in bijlage 4 van de Ministeriële omzendbrief van 28.02.2019, worden nauwgezet gevolgd. Ook de bijkomende richtlijnen van de politie in verband met het gebruik van sociale media in de BIN-werking worden strikt toegepast.

Kostprijs :

Aansluiten bij het BIN – Schils veld is gratis. In geen geval kunnen de BIN-medewerkers of de BIN-coördinator ten persoonlijke titel een (bijkomende) vergoeding krijgen voor hun deelname aan of activiteiten in het BIN. Voor de goede werking van het BIN, kan een beperkte bijdrage aan de BIN-leden worden gevraagd.

Verwerking van persoonsgegevens :

 • Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken :De verzamelde persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de doestellingen vermeld in punt 3. Het gaat om de persoonsgegevens die verzameld werden op het moment van de aansluiting bij het BIN – Schils veld.
 • Bewaartermijn van de verwerkte persoonsgegevens :De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard totdat de betrokkene vraagt om deze persoonsgegevens te wissen of totdat de betrokkene BIN – Schils veld verlaat.
 • Door het aanvaarden van het huishoudelijk reglement is het kandidaat-BIN-lid formeel akkoord met de verwerking van persoonsgegevens die dit lidmaatschap met zich meebrengt. Deze aanvaarding wordt onderschreven door het ondertekenen van het aansluitingsformulier. De verwerking van persoonsgegevens kan worden stopgezet op eenvoudige vraag bij het verlaten van het BIN.
 • Bij een verhuis waardoor het BIN-lid niet meer binnen de omschrijving van het BIN woont, is het BIN-lid verplicht dit te melden aan de BIN-coördinator. De persoonsgegevens van het BIN-lid zullen vervolgens door de BIN-coördinator verwijderd worden.
 • Enkel aangewezen personen kunnen de verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor de BIN werking, raadplegen, wijzigen of verwijderen.
 • Elke persoon van wie persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van de BIN-werking moet op eenvoudig verzoek de over hem/haar verwerkte persoonsgegevens kunnen bekijken, laten wijzigen of laten verwijderen. Dit kan door contact op te nemen met : Eddy De Ridder, Veldvenne 1, 2970 Schilde.
  BIN coo Schils veld, e-mail :binschilsveld@gmail.com.
 • Overdracht van persoonsgegevens : de verwerkingsverantwoordelijke moet zorg dragen voor de persoonsgegevens van de BIN-leden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van het BIN-lid, mogen diens persoonsgegevens nooit overgedragen of gebruikt worden voor andere doeleinden dan die waarvoor ze initieel werden verzameld.
 • Politiediensten, aangewezen personen van de FOD Binnenlandse Zaken en coördinatoren of assistent-coördinatoren kunnen enkel toegang krijgen tot de verwerkte persoonsgegevens in het kader van hun opdrachten en mits motiveren en registreren van de reden van raadpleging.
 • Meldingen van inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens dienen te gebeuren ter attentie van de verwerkingsverantwoordelijke en bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vrijwilligersverzekering :

Sinds 1 januari 2007 is iedere vrijwilligersorganisatie verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor haar vrijwilligers. Buurtinformatienetwerken zijn feitelijke verenigingen die niet onderhevig zijn aan deze verzekeringsplicht (tenzij georganiseerd als vzw). BIN – Schils veld heeft geen verzekering afgesloten.